Acties en interventies

Het kernteam Ambtelijk Vakmanschap richt zich op een aantal acties en interventies om het ambtelijk vakmanschap in Nederland te versterken. Via deze pagina en onze nieuwsbrief kun je op de hoogte blijven en aansluiten op onze activiteiten.

Waar zijn we mee bezig?

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van het ambtelijk vakmanschap en daarin het verschil te maken is het kernteam bezig met een aantal acties en interventies. We trekken hierin nadrukkelijk op met partners binnen en buiten de overheid. Hieronder lees je waar we mee bezig zijn.

N.B. Vanuit de nieuwsbrief wordt terugverwezen naar onderstaande acties.

1. Inventarisatie van de dialoog rond ambtelijk vakmanschap
Eén van de opdrachten van de bestuursraad van BZK is het inventariseren van alles wat er al gaande is over ambtelijk vakmanschap. Dit inventariseren is meer dan het maken van een overzicht. Met de inventarisatie willen we de diversiteit van de dialoog over ambtenaarschap zichtbaar maken en groepen ambtenaren betrekken die voorheen nog niet in beeld waren. We laten onderzoeken wat er gebeurt en delen dat vervolgens via Platform O.

2. De ambtenaar als professional
De positie van ambtenaren is aan het veranderen en de eisen aan het ambtelijk vakmanschap nemen toe. Betekenen deze ontwikkelingen een beweging naar het ambtenaarschap als professie? Of het professionaliseren van ambtenaarschap? Lees ons artikel hierover. Ontwikkelingen waaraan het team bijdraagt zijn onder andere het vastleggen van de kernwaarden van ambtenaarschap en daaruit volgend een nieuwe eed.

3. Bundelen en versterken van verkiezingen in de publieke sector
Binnen de publieke sector vinden verschillende verkiezingen van voorbeeldpraktijken en voorbeeldpersonen plaats: De PM top 100 (de verkiezingen tot beste ambtenaar van het jaar), de Jonge Ambtenaar van het Jaar en de Overheidsmanager en de Overheidsorganisatie van het Jaar. Al deze verkiezingen geven een beeld van de kwaliteit van de overheid, maar geven ook inzicht in de criteria die we daarvoor hanteren. Ze vormen een feest voor de winnaars en tegelijkertijd voor de overheid als geheel. Kortom, tijdens al deze verkiezingen staat het ambtelijk vakmanschap feestelijk in de schijnwerpers. Op dit moment worden ze nog op verschillende manieren georganiseerd, gefinancierd en aangestuurd. De wens om meer samen te werken en het positieve effect van de verkiezingen te versterken leeft bij de verschillende organisaties. Vanuit het kernteam ondersteunen we deze beweging door eerst op bestuurlijk niveau, maar later ook op organisatorisch niveau tot samenwerking te komen.

4. Public Service Day nationaal en internationaal positioneren
Jaarlijks op 23 juni organiseert de Verenigde Naties de Public Service Day met het doel de waarde en de waarden van het openbaar bestuur te vieren en te versterken. Tijdens de Public Service Day worden ook de Public Service Awards uitgereikt en aansluitend vindt het Public Service Forum plaats. In 2015 was de bijeenkomst in Medellin (Mexico) en waren er 700 deelnemers. Ons doel is om de Public Service Day vanaf 2016 ook in Nederland te gaan vieren en om in 2017 om als gastland op te treden.

5. Bouwen aan beeldvorming en beroepstrots
“Ambtelijk vakmanschap” is geen term die de meeste ambtenaren dagelijks bezigen. Er is zeker sprake van bewustzijn over de bijzondere positie van ambtenaren bij medewerkers, maar wat dat precies inhoudt is vaak nog diffuus. Eén van de manieren om onze ambtelijke ambities dichterbij te brengen is beter inzichtelijk te maken wat het werk van ambtenaar, of publieke professional, zo bijzonder maakt. We zoeken de antwoorden op vragen als: Wat is het gezamenlijke van ambtenaar zijn? En waar schuurt het juist?  Verder gaan we aan de slag om op verschillende plekken meer en vaker zichtbaar te maken wat er (vaak achter de schermen) gebeurt en te laten zien hoe de overheid (samen)werkt.

6. Politieke agendering
De Nederlandse overheid behoort tot de beste van de wereld. Ondertussen sleutelt de politiek voortdurend aan de overheid: centralisatie van de politie, decentralisaties in de zorg, (deels) privatiseren van diverse onderdelen, etc. Bezuinigingen zijn een constante factor en het aantal ambtenaren neemt al jarenlang af, terwijl aan de andere kant het aantal taken en de eisen (ook van burgers) alleen maar toeneemt. De relatie tussen politiek en ambtenarij staat dus onder druk en is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Tegelijkertijd vindt er een maatschappelijke verandering plaats die noopt tot een transformatie van de overheid en een nieuwe rol van ambtenaren. De huidige  (participatie)samenleving vraagt om een ander soort overheid en stelt nieuwe eisen aan ambtelijk vakmanschap. Dit is dan ook een goed moment om ook de politiek te betrekken bij de discussie over ambtelijk vakmanschap. Hoe ziet de regering de rol van de overheid? Wat verwachten ministers van hun ambtenaren? Voor de verkiezingen van 2017 is de ambitie van het kernteam om die discussie over overheid en ambtenaren te organiseren, te verdiepen en er thema’s voor aandragen.

7. Platform O als verzamelplaats van ambtelijk vakmanschap
Vanuit onder meer de Vereniging voor Overheidsmanagement, de Vereniging Bestuurskunde en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is een online platform opgericht om kennis over en ontwikkelingen bij de overheid bij elkaar te brengen vanuit wetenschappelijke en ambtelijke hoek. Eén van de vier thema’s op dit platform is de ‘Publieke professional’. Een uitstekende plek voor het kernteam om de komende tijd informatie en inspiratie te delen met iedereen die daar interesse in heeft.

 

Wil je aansluiten bij één van onze activiteiten? Dan ben je zeer welkom. Neem contact met ons op via e-mail!

Wil je alleen op de hoogte blijven, abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks bericht hoe het met bovenstaande activiteiten staat.