15 december 2017 09:00 , De Observant

FAMO Themabijeenkomst Jaarstukken 2017

Hoe laat uw gemeente het traject van de jaarstukken 2017 soepel en met goed resultaat verlopen?

In de loop van november verschijnt het rapport van het Ministerie van BZK over de uitkomsten van de controleverklaringen 2016. Daarin worden ook aanbevelingen opgenomen om als gemeente het controletraject goed te laten verlopen. Ook vanuit iSD worden handreikingen gegeven gericht op controles op het gebied van het sociaal domein. Op basis daarvan zijn er goede inzichten ontstaan die bijdragen aan betere resultaten. Moderne datatechnieken bieden instrumenteel mogelijkheden. Er zijn gemeenten en samenwerkingsverbanden die al goede resultaten hebben gehaald. Tot slot praten wij u bij over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het BBV en de horizontale verantwoording ENSIA.

Laat u inspireren om het komend jaar en op tijd en een goedkeurende verklaring over 2017 te hebben!

Stand van zaken rondom accountantscontroles:
Aanbevelingen vanuit onderzoek controleverklaringen;
Handreiking en ervaringen sociaal domein.

Praktijkervaringen:
Beelden vanuit de accountantspraktijk;
Ervaringen en tips vanuit de praktijk van gemeenten.

Actuele ontwikkelingen:
Pilot datagestuurde auditing gemeente Nissewaard;
Versterking horizontale verantwoording: ENSIA;
Actuele ontwikkelingen BBV.