FAMO organiseert op 23 februari 2018 een extra bijeenkomst gemeentefinanciën om ten behoeve van de financiële uitgangspositie voor de gemeenteraadsverkiezingen een goede duiding te geven aan de startnota. Hierin worden eventueel ook de uitkomsten van het bestuurlijk programmaoverleg meegenomen. Vanuit het Ministerie van BZK en de VNG wordt de laatste stand van zaken toegelicht met betrekking tot de ontwikkeling omtrent het gemeentefonds.

Startnota
Op 3 november 2017 verstuurde Minister Hoekstra van Financiën de startnota van het kabinet-Rutte III aan de Tweede Kamer. Het kabinet gaat verder met de normeringsmethodiek, beter bekend als samen de trap op en af. Met ingang van 2018 wordt het systeem van de Netto Gecorrigeerde RijksUitgaven vervangen door de totale uitgaven onder het uitgavenplafond, wat een bredere basis geeft en daarmee een stabielere ontwikkeling van het gemeentefonds. Het cumulatief accres van het gemeentefonds loopt daarmee op tot 5,6 miljard in 2022.
Op 14 november publiceerde de VNG de ledenbrief: “Financiële gevolgen regeerakkoord voor gemeenten”. Hierin is toegelicht dat de hogere accressen ook moeten worden gebruikt om de kostenstijgingen in het sociaal domein op te vangen, maar dat in dat in de jaren 2018 en 2019 nog een aparte indexatie voor het sociaal domein beschikbaar komt, bovenop de berekende accressen.

Interbestuurlijk Programma
Het Rijk en de medeoverheden werken op dit moment aan het Interbestuurlijk Programma. Hierin worden programmatische afspraken gemaakt over de aanpak van opgaven waarin verschillende overheden en maatschappelijke partners een rol hebben. Dat wordt naar verwachting in februari 2018 gepubliceerd. Uiterlijk in de meicirculaire 2018 worden de gevolgen van het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma bekend gemaakt.

Gemeenteraadsverkiezingen
Op 21 maart 2018 a.s. zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Snel daarna worden coalities gevormd en raads- en/of collegeprogramma’s worden opgesteld. Op dat moment is er nog geen mei-circulaire beschikbaar, terwijl er behoefte is aan heldere financiele kaders voor de nieuwe coalitieperiode. Hoe moeten gemeenten omgaan met de ramingen van het plafond BTW-compensatiefonds, hoe wordt omgegaan met de integratie van de Integratie-uitkering Sociaal domein in de algemene uitkering, hoeveel financiële ruimte is er voor de nieuwe raad en college?

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u op de website.