17 juni 2016 12.00 uur , Vrije Universiteit Amsterdam

Scenario's voor besturen

Lustrumconferentie

Een ingrijpende financiële en economische crisis, de vluchtelingenstroom naar Europa, het terreur dreigingsniveau dat telkens wordt opgeschroefd en een code rood voor het klimaat. Maatschappelijke problemen die de landsgrenzen overstijgen en vragen om een internationale aanpak. De politiek, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers zoeken naar oplossingen, passende antwoorden en nieuwe vormen van leiderschap en bestuur. Nieuwe allianties en netwerken van alle betrokkenen zijn nodig.

De Vrije Universiteit Amsterdam, die governance hoog op haar onderzoeks- en onderwijsagenda heeft staan, organiseert een conferentie over integriteit, globalisering, bestuurbaarheid en leiderschap. Met lezingen, discussie en workshops over onder andere toezicht in de financiële en semipublieke sector, integriteit in sport en openbaar bestuur, terugdringen van schendingen in internationaal recht, waarden gedreven leiderschap, een veerkrachtige verzorgingsstaat en veiligheid en burgerparticipatie.

Met medewerking van Hans Boutellier, Gerda van Dijk, Onno van Veldhuizen, Herna Verhagen, Marjan Olfers, Willem Trommel en Joke van Saane.

12:00 Ontvangst
12:30 Welkom door Sylvana Simons, moderator
12:35 Opening door Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur
12:40 Waarden in een improvisatiemaatschappij
Hans Boutellier, hoogleraar Veiligheid & Veerkracht, Faculteit der Sociale Wetenschappen en wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut
13:00 Besturen voorbij de maakbaarheid
Willem Trommel, hoogleraar Beleids- en Bestuurswetenschap, Faculteit der Sociale Wetenschappen
13:15 Geloofwaardig leiderschap
Joke van Saane, Hoogleraar Onderwijs Theologie en Godsdienstpsychologie, Faculteit der Godgeleerdheid
13:40 Workshopronde 1

 • Besturen en verantwoordelijkheid
 • Internet en digitale content: regelloos of regelbaar
 • Hard terugslaan! Over het straffen van overtreders in de internationale politiek
 • Veiligheid en burgerparticipatie
 • Een veerkrachtige verzorgingsstaat
 • Charismatisch leiderschap in religieuze en spirituele gemeenschappen
 • Waarden gedreven leiderschap
14:45 Pauze
15:15 Workshopronde 2

 • Toezicht in de financiële sector
 • Zonder vertrouwen, geen bestuur
 • Integriteit in sport en openbaar bestuur
 • Transparantie van religieuze organisaties
 • Toezicht op semipublieke sector
 • De rol van bedrijven in internationale vraagstukken
 • Dienend Leiderschap
16:25 Besturen voor een betere wereld
Panel met Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur VU, Herna Verhagen, voorzitter raad van bestuur PostNL, en Onno van Veldhuizen, burgemeester Enschede. Onder leiding van Sylvana Simons
16:55 Slotwoorden
17:00 Netwerkborrel