Rosemarie Bastianen en Heleen Groot

Programmadirecteur Eenvoudig Beter en programmadirecteur Aan de Slag met de Omgevingswet

Rosemarie Bastianen is programmadirecteur van Eenvoudig Beter. Dit programma, dat is ondergebracht bij het ministerie van BZK, zorgt met wet- en regelgeving voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Deze opgave wordt specifiek ingevuld met het invoeren van het stelsel van Omgevingswet. Dit stelsel biedt ook het wettelijk instrumentarium om onder andere de grote maatschappelijke opgaven zoals energietransitie en klimaatadaptatie vorm te geven. Heleen Groot is programmadirecteur Aan de Slag met de Omgevingswet (ADS). Dit programma, dat is ondergebracht bij het ministerie van BZK, vloeit voort uit het interbestuurlijke implementatieprogramma Aan de Slag met de Omgevingswet. Dit programma kent zijn basis in het Bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet. De programmadirectie werkt aan het doel dat iedereen kan werken met en naar de bedoeling van de Omgevingswet. ADS doet dat in nauwe samenwerking met de medeoverheden (VNG, IPO, Unie).

Alle publicaties van Rosemarie Bastianen en Heleen Groot