Gert-Jan Ludden

Adviseur crisisbeheersing

Gert-Jan Ludden houdt zich bezig met advies, project- en interimmanagement in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Alle publicaties van Gert-Jan Ludden
 • Met de keuze tussen sociale onthouding of een volledige lockdown staat het kabinet voor een moreel dilemma bij de bestrijding van het coronavirus. Beide aanpakken hebben voor- en nadelen en zullen hoe dan ook verregaande maatschappelijke effecten hebben. Toch is de keuze voor een volledige lockdown onvermijdelijk. Met de uitbraak van het coronavirus staat de...
 • Crisisaanpak vereist
  Het coronavirus zorgt voor crises in allerlei sectoren. Met een multidisciplinaire en integrale crisisaanpak kunnen alle scenario’s worden doordacht en maatregelen worden voorbereid. Nu de eerste besmettingsgevallen ook Nederland bereikt hebben, is ook ons land in de ban van het coronavirus. Dit onbekende virus kan worden getypeerd als een Zwarte Zwaan: een plotselinge en onverwachte...
 • Geef de burger een plaats op het schaakbord van de nationale veiligheid
  Crisisbeheersing is een evenwichtig samenspel tussen overheid, bedrijfsleven, kenniscentra, media en de burgerbevolking. Merkwaardigerwijs wordt die laatste categorie niet of nauwelijks betrokken bij de voorbereiding op rampen- en crisissituaties. De overheid alarmeert vaak in een (te) laat stadium burgers met het verzoek maatregelen te treffen. Zo zijn we recentelijk teruggegaan van dreigingsniveau substantieel naar aanzienlijk,...
 • Versterk de rol van de provincie
  Na elke ramp of crisis worden steevast dezelfde conclusies getrokken. De informatievoorziening verliep niet goed, de communicatie was onvoldoende, organisaties werkten langs elkaar heen en het was onduidelijk hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden waren geregeld. Hoe is het toch mogelijk dat we steeds weer dezelfde fouten maken en niet leren van ervaringen uit het verleden?...
 • Oproep aan NCTV
  Minimaal, beperkt, aanzienlijk, substantieel en kritiek zijn de terreurdreigingsniveaus die in Nederland gelden voor publiek, bedrijven en overheden. Een escalatieladder waarvan de inhoud slechts bekend is bij een select groepje mensen in Den Haag. Aan de rest van de samenleving bieden deze niveaus geen enkel houvast. Reden dat ze vaak worden geïnterpreteerd als een vaag weeralarm. Tot...
 • Wereldwijd aanschouwen we momenteel een bizarre film, waarbij het volk zich steeds meer afzet tegen de gevestigde orde. Libanon, Chili, Hongkong, Barcelona en Londen zijn sprekende voorbeelden. Ook in Nederland zien we het cement van onze parlementaire democratie (de middenklasse) in snel tempo afbrokkelen en dat veroorzaakt veel onrust en spanning binnen de samenleving. Studenten...
 • Is het niet frappant dat de doorsnee burger nog steeds niet precies weet wat een veiligheidsregio is, terwijl deze al meer dan 10 jaar bestaat? Een korte opfrisser. Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio’s. Tot de taken van de veiligheidsregio behoren de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening en de bevolkingszorg (steun van gemeenten bij calamiteiten). De...
 • Politiemensen voelen zich bij de uitoefening van hun taken niet meer gesteund, in een samenleving die steeds risicovoller wordt. Een belangrijke reden hiervan: de politie is een speelbal geworden in het politieke krachtenveld. Laat ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid en Tweede Kamerleden eens een weekje met agenten meelopen. Dan zal het urgentiebesef...
 • De problematiek van de klimaatverandering is sluimerend, complex en onderschatting ligt op de loer. Als je vindt dat iets een (potentiële) crisis is, handel daar dan ook naar en hanteer daarbij een gerichte crisisaanpak. Iedereen zal daarvan de vruchten plukken. Deze zomer was het goed raak. Er werd een recordtemperatuur gemeten in de gemeente Gilze...
 • De aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden aangepakt als een crisis. Die aanpak moet multidisciplinair zijn, is gestoeld op efficiënte publiek-private samenwerking en richt zich primair op hulp aan de getroffenen. Met verbijstering aanschouwen velen de aanpak van de aardbevingsproblematiek in Groningen. Een slepende kwestie met duizenden gedupeerden. Het gestuntel van minister Wiebes en zijn voorgangers...