Gert-Jan Ludden

Adviseur crisisbeheersing

Gert-Jan Ludden houdt zich bezig met advies, project- en interimmanagement in crisisbeheersing en integrale veiligheid.

Alle publicaties van Gert-Jan Ludden
  • Uit de media komt een beeld naar voren van een overheid die niet meer bij machte is de zich in snel tempo aandienende crisissituaties adequaat op te lossen. De samenleving raakt steeds meer op drift en er leeft een breed gevoel van onbehagen onder de bevolking. Actueel nieuws over wantoestanden in de toeslagenaffaire, de trage...
  • Met stijgende verbazing en verontwaardiging hebben velen het parlementaire onderzoek over de toeslagenaffaire gevolgd. Dit schouwspel communiceerde een onthutsend beeld van een zieke, egocentrische bestuurs- en politieke cultuur, waarin belangen van burgers en samenleving tot een voetnoot zijn gedegradeerd. Helaas staat deze kwestie niet op zich. Tal van eerdere (parlementaire) onderzoeken laten eenzelfde beeld zien,...
  • Als de coronacrisis, de aardbevingsproblematiek, de toeslagenaffaire en de vluchtelingencrisis ons iets duidelijk maken is het wel dat onze bestuurders geen crisismanagers zijn. Ze polderen te veel, zijn zich veelal niet bewust van de urgentie van de zaak, communiceren vanuit de reputatiegedachte en zijn niet opgeleid om onder stressvolle omstandigheden de juiste besluiten te nemen....
  • Onderwijsinstellingen missen regie tijdens de coronacrisis en moeten veelal handelen naar bevind van zaken. De ventilatieproblematiek is daarvan een sprekend voorbeeld. Scholen ontvangen richtlijnen van diverse instanties zoals de gemeente, de GGD, het RIVM, het ministerie van OCW en de onderwijskoepelorganisaties. Richtlijnen die veelal tegenstrijdig zijn en dat maakt het er niet gemakkelijker op. Het...
  • Ervaringen uit het verleden wijzen uit dat je niet langer dan circa zes maanden effectief leiding kunt geven aan een complexe crisissituatie. Daarna raak je oververmoeid, raak je de focus kwijt, kom je in een tunnelvisie en overtuiging van het eigen gelijk en sta je niet meer open voor adviezen van derden. En dat is...
  • Ongeveer een jaar geleden, op 24 juni 2020, versoepelde het kabinet in versneld tempo de coronamaatregelen, ging collectief op reces en ontmantelde de crisisorganisatie. Dat bleek een cruciale misstap. We hebben gezien wat er daarna gebeurde. Een volgende coronagolf diende zich aan. We werden onaangenaam verrast en waren niet meer goed voorbereid. Tot medio mei...
  • Tijdens de coronacrisis zijn honderden extra communicatieadviseurs ingezet om de boodschap van het kabinet goed over het voetlicht te brengen. We constateren echter dat deze miljoeneninvestering niet tot een gewenst resultaat heeft geleid en dat de taal van de overheid niet meer aansluit bij de taal van de ‘gewone burger’. Overheidsspotjes zijn van een bedenkelijk...
  • Een terugblik op het afgelopen jaar toont ons dat het crisiskabinet de coronacrisis al polderend heeft benaderd. Een zwalkende aanpak en een spaghetti aan organisaties met te veel kapiteins aan het roer vormden de basis voor een ineffectief crisismanagement. Dat zagen we bijvoorbeeld terug in de mondkapjesdiscussie, het testbeleid, het vaccinatieprogramma, de onnavolgbare routekaarten en...
  • We zijn een jaar onderweg en kunnen helaas niet anders dan concluderen dat het kabinet ernstig tekortschiet in de crisisaanpak. De coronacrisis is onmiskenbaar complex, maar juist dan verwacht je een consistent en slagvaardig leiderschap en geen zwalkend beleid, waarbij het lijkt of onze roergangers achterstevoren op de fiets zitten. Tunnelvisie, een onnavolgbare routekaart, een...
  • De crisisaanpak van het kabinet oogt na de zomer nogal chaotisch en reactief. Veel maatregelen worden naar willekeur genomen. Het testbeleid en het bron- en contactonderzoek is nooit goed van de grond gekomen. Er is 8 maanden gediscussieerd voordat men besloot tot een mondkapjesplicht. Het coronadashboard en de routekaart zijn inmiddels bij het grofvuil gezet...