18 januari 2016 12:00 ,

Werken met maatschappelijk initiatief

We staan in Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Onze collectieve welvaart in financiële zin neemt toe, maar tegelijkertijd is sprake van een flink maatschappelijk waardeverlies. Vergrijzing en andere demografische ontwikkelingen dwingen ons de onbetaalbaar wordende verzorgingsstaat rigoureus af te bouwen. Het vertrouwen in de traditionele politieke instituties is lager dan ooit. Als antwoord op deze verschuivingen ontstaan in Nederland diverse maatschappelijke initiatieven zoals buurtdemocratie, buurtmoestuinen of energiecoöperaties, zorgcoöperaties, en andere sociaal innovatieve wijkontwikkelingen. Allemaal initiatieven, waarvoor burgers zich vrijwillig inzetten ten behoeve van een betere samenleving. Deze initiatieven lijken daadwerkelijk waarde te creëren om de maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering of sociale ongelijkheid succesvol het hoofd te bieden. En toch is er een probleem.

Op dit moment barst Nederland van de maatschappelijke initiatieven, alleen is de realiteit dat slechts 1 op de 9 van de circa 10.000 initiatieven succesvol is. Veel initiatieven slagen er niet in om tot volle wasdom te komen, duurzaam te groeien of überhaupt op te starten. Het gevolg is een aanzienlijk verlies aan maatschappelijke waarde. Veel kennis, energie, betrokkenheid en goodwill gaat nu verloren. Terwijl juist deze maatschappelijke initiatieven in sociaal, democratisch en ecologisch opzicht belangrijk zijn in de omslag naar een duurzame samenleving.

Tijd dus om beter te onderzoeken onder welke voorwaarden maatschappelijke initiatieven structureel succes kunnen boeken. Dat begint met te achterhalen waarom initiatieven wel of niet slagen. Wat zijn nu typische barrières voor initiatieven, en hoe gaan ze daar succesvol mee om? Welke mechanismen staan succes in de weg, en welke faciliteren succes?

In deze online collegereeks nemen we deze brede context als achtergrond, kijken we specifiek naar de initiatieven, en naar de interactie en samenwerking – of het gebrek daaraan – tussen enerzijds maatschappelijke initiatieven en anderzijds de gemeenten. Wat zouden initiatieven zelf kunnen verbeteren? Waar gaat er mis bij gemeenten? En vooral: waar zit de ‘mismatch’, en hoe kunnen we die opheffen? Het antwoord daarop krijg je in deze online collegereeks Werken met maatschappelijk initiatief die op maandag 18 januari 2016 vanaf 12.00 uur te volgen is.

1.Wat levert het jou op?
Deze omooc heeft als doel om meer inzicht te verschaffen in de do’s en don’ts en tips en tricks bij startende en gevestigde maatschappelijke initiatieven. Hoe moedig je nieuwe initiatieven aan, stimuleer je groei en vergroot je het succespercentage? Daarnaast krijg je antwoord op de vraag: wat gemeentes moeten doen of juist nalaten om een kansrijk initiatief te ondersteunen en voor continuïteit te zorgen. Aan het einde van deze cursus, leer je als deelnemer meer over vijf aspecten van maatschappelijke initiatieven en hun interactie met de gemeente:
1.Duurzame businessmodellen
2.Intermediaire organisaties en knooppunten
3.Maatschappelijk aanbesteden
4.Organisatiecultuur
5.Het politieke spel

2.Wat moet ik vooraf weten?
Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze cursus.

3.Wie kan deelnemen?
Wij nodigen nadrukkelijk bestuurders, raadsleden en gemeenteambtenaren uit zich te registeren voor deze reeks. Na het volgen van de colleges ben je in staat op duurzame wijze met maatschappelijke initiatieven aan de slag te gaan. Daarnaast zijn deze colleges leerzaam en informatief voor leidinggevenden en ambtenaren uit andere overheidslagen, en alle andere personen die geïnteresseerd zijn in de videoreeks Werken met maatschappelijk initiatief.

4.Hoe lang duurt de cursus?
Vijf weken, waarbij we starten op maandag 18 januari 2016 vanaf 12.00 uur. Daarna lanceren wij wekelijks een nieuw college. Noteer deze data alvast in je agenda! Overigens kun je de colleges in jouw eigen tijd en tempo op ieder gewenst tijdstip volgen.

5.Structuur cursus
Sprekers – de vijf korte online colleges (maximaal 15 minuten) vullen elkaar aan en hebben een opbouwende verhaallijn. We raden je aan de videocolleges in onderstaande volgorde te bekijken. De sprekers van de colleges:

College 1, Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen, Radboud Universiteit Nijmegen
College 2, Rinske van Noortwijk, directeur GreenWish
College 3, Boukje Keijzer, directeur 7Zebra’s
College 4, Anne-Marleen Dijkhuis, organisatie-adviseur, Gemeente Hollands Kroon
College 5, Koos Janssen, burgemeester gemeente Zeist

Het introductie- en afsluitend filmpje wordt verzorgd door Derk Loorbach, directeur van DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Opbouw – de vijf videocolleges zijn opgebouwd in vijf vaste onderdelen:
1.Casus
2.Obstakels en mechanismen
3.Analytisch raamwerk
4.Handelingsperspectief
5.Vraag, oproep, dilemma

Discussie – ons discussieforum is de sleutel tot het omooc-concept. Hierdoor kun je als deelnemer ideeën, opgedane inzichten, ervaringen, dilemma’s en vraagstukken uitwisselen met andere deelnemers. Een omooc-instructeur modereert actief de discussie.

Opdracht – per college presenteren wij een opdracht. Zo bieden wij je de mogelijkheid direct na het bekijken van het college met de nieuwe kennis en inzichten aan de slag in de praktijk.

6.Over de initiatiefnemers
De omooc Werken met maatschappelijk initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Greenwish.