platform O

Redactie

Alle publicaties van platform O
 • Jelle van Haaster is Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018 geworden. Van Haaster is researcher cyber operations bij het ministerie van Defensie. Inspecteur van politie Dwight van van de Vijver won de publieksprijs. De andere finalisten Shirley Elands (adviseur product- en procesinnovatie bij het Kadaster) en Wouter Struijk (Beleidsadviseur Jeugd & Onderwijs bij de gemeente...
 • Uitreiking 18 januari
  De Jonge Ambtenaar van het Jaar 2018 wordt 18 januari aanstaande bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Rotterdam. De kanshebbers zijn Jelle van Haaster (promovendus, ministerie van Defensie), Shirley Elands (innovatie-adviseur, Kadaster), Wouter Struijk (beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs, gemeente Schiedam) en Dwight van van de Vijver (inspecteur en landelijk projectleider, Nationale politie). Inmiddels is bekend wie...
 • Geen grootse blauwdrukken, wel graag een visie
  Het Huis van Thorbecke is ontworpen in een andere tijd. Het traditionele beeld, waarbij er een verdieping is voor rijk, een voor de provincies en een voor de gemeenten sluit niet meer aan bij de samenleving. Is het tijd voor een ingrijpende verbouwing van het Huis van Thorbecke of is een opknapbeurt en een nieuwe...
 • Raadsleden zijn ontevreden over de mogelijkheden om regionale besluitvorming te beïnvloeden. Zij beschouwen het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen als een bedreiging voor de lokale democratie. De ontevredenheid en zorg uit zich in de wens van raadsleden om in te kunnen grijpen. De populaire voorkeursinstrumenten zijn daarbij: besluiten ongeldig kunnen verklaren en deelname aan regionale samenwerking...
 • Oproep aan raadsleden
  Op 17 november heeft de Democratic Challenge de website  ikverfrisdelokaledemocratie.nl gelanceerd. Doel van de website is om (potentiële) gemeenteraadsleden en anderen uit te dagen zich uit te spreken voor de vernieuwing van de lokale democratie. Dat kunnen ze doen door tien beloften te ondertekenen. Deze beloften zijn: Ik wil experimenteren met de raadsvergaderingen om burgers meer...
 • Dialoogtafel platform O en Publiek Denken
  Innovatie is de motor van onze kenniseconomie. Nederland scoort dan ook goed op de lijstjes als innovatieland. Maar we moeten oppassen dat we niet te zelfgenoegzaam worden, waarschuwen vijf experts aan de dialoogtafel Nederland Innovatieland, die platform O, samen met Publiek Denken, 28 november jongstleden organiseerde. ‘Zijn er straks nog wel genoeg mensen met de...
 • Winnaars zijn Gerard Bakker (COA) en Staatsbosbeheer
  Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), heeft de prijs voor Beste Overheidsmanager van het Jaar gewonnen. Hij ontvangt de award omdat hij ondanks de enorme complexiteit van de opgave en de grote politieke en maatschappelijke impact de hoge instroom van asielzoekers in 2015 en 2016 op een verbindende en energieke manier...
 • SER adviseert nieuw kabinet
  Stimuleer praktijkgerichte leervormen, geef het mbo een grote rol in een ‘leven lang leren en ontwikkelen’, jaag de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven aan én werk aan een sterk leerklimaat bij de mbo-instellingen. Dat zijn de aanbevelingen die de SER doet in zijn advies Toekomstgericht beroepsonderwijs Deel 2: voorstellen voor een sterk en innovatief beroepsonderwijs....
 • Een intergenerationele vergelijking
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Futur en Public Leadership Foundation hebben de werkwaarden van de verschillende generaties onder de loep genomen. Hiermee wordt getracht de generaties dichterbij elkaar te brengen op de werkvloer en een eerste stap te zetten naar een inclusieve organisatie.  Het onderzoeksteam Saniye Çelik - lector diversiteit Hogeschool Leiden & kennisadviseur ministerie van BZK Ben...
 • Publieke professionals worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. Zo geven burgemeesters, vooral in de grotere gemeenten, aan dat zij met een crimineel oogmerk bedreigd zijn. Dat zegt bijna een kwart (24 procent) van de 225 ondervraagde burgemeesters. Bij de bedreigingen gaat het om (anonieme) uitingen. De genoemde bedreigingen met fysiek geweld...
 • Voorzitter Johan Remkes: 'Van een legitimiteitscrisis is geen sprake'
  De staatscommissie die in opdracht van minister Plasterk van BZK onderzoek doet naar de noodzaak van veranderingen in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie, heeft vanmiddag in Nieuwspoort in Den Haag verslag gedaan van de eerste fase van haar werkzaamheden. Volgens voorzitter Johan Remkes van  de staatscommissie parlementair stelsel is er van een legitimiteitscrisis...
 • Advies Onderwijsraad: actualiseer rol gemeenten
  De bestuurlijke verhoudingen tussen het rijk, decentrale overheden en schoolbesturen moeten opnieuw tegen het licht worden gehouden omwille van betere samenwerking bij decentraal onderwijs- en jongerenbeleid. De rijksoverheid  dient  vanuit haar stelselverantwoordelijkheid hierover een dialoog te organiseren. Dat stelt de Onderwijsraad in Decentraal onderwijsbeleid bij de tijd. Volgens de raad zijn er drie redenen om...
 • Werken in het openbaar bestuur
  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) reikt met ingang van 2017 elk jaar een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante scriptie op het terrein van werken in het openbaar bestuur. Onderzoek op het terrein van arbeid en organisatie omvat een breed scala aan onderwerpen die raken aan het beleidsterrein van BZK....
 • Raad van State waarschuwt
  De rechtsordening van internationale verhoudingen en het functioneren van democratie en rechtsstaat zijn in het geding. Reden om de schokbestendigheid van de eigen instituties en de samenleving waar mogelijk te versterken. Dat schrijft de Raad van State in zijn jaarverslag over 2016. De grootste schokken in 2016 waren de niet verwachte uitkomst van democratische processen, zoals de Amerikaanse...
 • Economische waarderingen blijven verbeteren maar over politiek en de ontwikkelingen van het land worden Nederlanders niet positiever. Ook is er een stijgende trend van maatschappelijk onbehagen, vooral bij lageropgeleiden, maar in Europees perspectief blijven we optimistisch. Dit zijn enkele uitkomsten van het eerste kwartaalbericht van 2017 over het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) van het SCP....
 • SER-advies
  De overheid en onderwijsinstellingen moeten meer maatwerk organiseren in het onderwijsaanbod voor volwassenen. Dat aanbod moet beter aansluiten bij de situatie van werkenden. Dat is de kern van het advies Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over postinitieel leren dat de SER onlangs heeft uitgebracht aan minister Bussemaker van OCW. De inhoudelijke aansluiting bij...
 • RLi presenteert rapport over maatschappelijke impact van technologische innovatie
  Technologie verandert de samenleving. Nieuwe toepassingen kunnen van grote waarde zijn, maar ook bestaande waarden aantasten. Overheden, burgers en bedrijven moeten zich daarop voorbereiden. Want de effecten van technologische innovaties hoeven de samenleving niet te overkomen, maar kunnen door hen worden beïnvloed. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in zijn rapport Technologie...
 • De Staat van het Bestuur 2016
  Lokale focus en schaalvergroting. Dat zijn de trends in het openbaar bestuur van de afgelopen tien jaar. Lokale partijen doen het goed en leveren zelfs de meeste wethouders. Taken zijn vanuit het rijk gedecentraliseerd naar gemeenten en tegelijkertijd zijn er steeds meer grote steden en minder gemeenten. Dat blijkt uit de Staat van het Bestuur 2016...
 • CPB-rapport Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen
  Overheden wachten vaak te lang met reageren op ICT-ontwikkelingen in de markt. Dat is jammer want in tweede instantie regels invoeren is relatief lastig en kostbaar. Dat constateert het Centraal Planbureau (CPB) in Marktordening bij nieuwe ICT-toepassingen, dat gisteren is verschenen. ICT-ontwikkelingen als het internet der dingen, digitale platformen, robots en block-chain technologie zijn bijna niet bij...
 • Aanpak gemeente Den Haag werkt
  De gemeente Den Haag zet moeders in tegen radicalisering. In het project Oumnia Works leren moeders in de Haagse Schilderswijk hoe ze radicalisering van hun kinderen op tijd kunnen herkennen en hoe dan te handelen. De aanpak is een succes: het project komt na de zomer ook voor andere gemeenten beschikbaar. Het doel van Oumnia Works is...
 • Dorpsbewoners staan positief tegenover lokale inzet door bewoners. Meer dan de helft van de dorpsbewoners vindt zelfs dat bewoners meer te zeggen zouden moeten hebben in het dorp (55 procent). Over de gemeente zijn dorpsbewoners kritisch: minder dan de helft (43 procent) vindt dat de gemeente open staat voor de initiatieven van bewoners. Dorpsbewoners die de...