Getagged met

Openbaar bestuur

 • Op 12 december jongstleden werd het boek Het Waddengebied bij nader inzien gepresenteerd. Onder de vele aanwezigen was ook de Friese commissaris van de Koning Arno Brok, die een oproep deed om vooral de huidige bestuurlijke samenwerking rond het beheer van de Waddenzee een kans te geven. Het is de vraag of dat effectief genoeg...
 • Kanttekeningen bij het ROB-signalement De rijksoverheid als middenbestuur
  In zijn recente signalement De rijksoverheid als middenbestuur stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) dat de nieuwe rol en positie van de rijksoverheid - vanwege fundamentele maatschappelijke, economische en politieke verschuivingen in haar omgeving - als ‘middenbestuur’ moet worden aangeduid. Op bondige en overzichtelijke wijze stelt de ROB dat regionalisering, mondialisering (samen: ‘glokalisering’)...
 • Het bestáát (voor wie het zien wil)
  Iemand moet het doen - ingaan tegen de tijdgeest van ‘onttovering’ van publieke instituties en gezagsdragers. Er is een dagelijkse oceaan aan nieuws, opinies, onderzoek en politieke retoriek over de vele dilemma’s, conflicten en wicked problems waarmee overheden worden geconfronteerd. En er staan legertjes democratische, juridische en professionele waakhonden klaar om aan te slaan op...
 • VB Boeken
  Op donderdag 19 september organiseert de Vereniging voor Bestuurskunde (VB) een volgende editie van de rubriek VB Boeken. Hans Bosselaar en Marcel Boogers gaan met in gesprek met Mark van Twist over zijn boek Woorden wisselen; Taal is essentieel en met Hans de Bruijn over zijn boek Framing; Over de macht van taal in de politiek. VB ontvangt...
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoekt ook dit jaar weer talentvolle hbo- en wo-studenten die een scriptie hebben geschreven op het brede terrein van arbeid en organisatie in het openbaar bestuur. Heb jij in de periode van 1 september 2017 t/m 31 augustus 2018 een originele en beleidsrelevante afstudeerscriptie op dit gebied...
 • Wat kunnen we leren van internationale vergelijkingen?
  Wat is goed bestuur? Een definitie daarvan is niet eenvoudig te geven. Definities bevatten onvermijdelijk kernwaarden waarvan sommige op gespannen voet staan met elkaar. Welke waarden we voorrang geven, verschilt met de tijd. Daarnaast bepaalt onze culturele achtergrond sterk hoe wij invulling geven aan goed bestuur. Is onze invulling niet te veel op westerse leest...
 • Geen grootse blauwdrukken, wel graag een visie
  Het Huis van Thorbecke is ontworpen in een andere tijd. Het traditionele beeld, waarbij er een verdieping is voor rijk, een voor de provincies en een voor de gemeenten sluit niet meer aan bij de samenleving. Is het tijd voor een ingrijpende verbouwing van het Huis van Thorbecke of is een opknapbeurt en een nieuwe...
 • Publieke professionals worden in hun werk geconfronteerd met pogingen tot criminele beïnvloeding. Zo geven burgemeesters, vooral in de grotere gemeenten, aan dat zij met een crimineel oogmerk bedreigd zijn. Dat zegt bijna een kwart (24 procent) van de 225 ondervraagde burgemeesters. Bij de bedreigingen gaat het om (anonieme) uitingen. De genoemde bedreigingen met fysiek geweld...
 • Met experimenten het bestaande doorbreken
  Zou een sprong mogelijk zijn, zoals een sprong van Naomi Klein in Neen is niet genoeg? Zij heeft in Canada een manifest gemaakt, dat de mondiale crisissen verbindt. Wat bereiken wij met het incrementele beleid, het voorzichtig prutsen aan marginale verbeteringen? In de lijstjes doet ons land het goed, maar moeten we tevreden achterover leunen?...
 • De mechanische doping voor het overheidspeloton
  Zelfs het best georganiseerde systeem kan zo af een toe een zetje gebruiken. Deliverology biedt dat extra zetje. De mechanische doping voor het overheids-peloton. Het is een ongelofelijk simpele manier van werken. Maar wel een manier van werken die je naast je reeds werkende systeem moet durven introduceren. Ondanks de geijkte vooroordelen over gemeentelijke organisaties,...
 • De implicaties voor het openbaar bestuur
  Vindt u dat het de slechte kant op gaat met Nederland? Het merendeel van de Nederlanders beantwoordt die vraag bevestigend, zo blijkt uit cijfers van het SCP. Zij zijn pessimistisch over de toekomst van de samenleving. Het is een breed gedeeld gevoel van maatschappelijk onbehagen. Nederlanders uiten dat in zorgen over de omgangsvormen tussen mensen,...
 • Jaarboeken Boom Bestuurskunde goudmijn voor professionals in openbaar bestuur
  Wat hebben de februariramp van 1953, de Bijlmerramp, de cafébrand in Volendam, de vuurwerkramp in Enschede en het neerstorten van MH17 met elkaar gemeen? Zo op het eerste gezicht weinig of niets. Wie wat beter kijkt, ziet toch overeenkomsten. Het zijn relatief grote incidenten, met dito aantallen slachtoffers en materiële schade. Het zijn ook gebeurtenissen...
 • Tien jaar Staat van het bestuur
  Vorige week werd de trendreportage Staat van het bestuur gepresenteerd (zie ook Lokale focus en schaalvergroting). Dit jaar viert deze tweejaarlijkse publicatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn tienjarige jubileum. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op wat er in de afgelopen tien jaar allemaal veranderd is. In dit artikel wil Boudewijn...
 • De Staat van het Bestuur 2016
  Lokale focus en schaalvergroting. Dat zijn de trends in het openbaar bestuur van de afgelopen tien jaar. Lokale partijen doen het goed en leveren zelfs de meeste wethouders. Taken zijn vanuit het rijk gedecentraliseerd naar gemeenten en tegelijkertijd zijn er steeds meer grote steden en minder gemeenten. Dat blijkt uit de Staat van het Bestuur 2016...
 • Het gezag van de overheid en de legitimiteit van het overheidshandelen staan meer dan ooit ter discussie. Aan wetten en regels houden: oh, ja, jôh? Voor welke mondige burger is dat vanzelfsprekend? En wat betekent dat: ieder voor zich en God voor ons allen? Wanneer wordt het gezag van de overheid wel geaccepteerd? Wat hebben...
 • Festival der Bestuurskunde
  De Opgave Centraal? Er waart een spookduo door bestuurlijk Nederland: het spook van ‘opgavegericht werken’ en van ‘publieke waardecreatie’. Het zijn de nieuwe buzzwords in en om het openbaar bestuur. Beide reflecteren nobele intenties. In plaats van hun eigen structuren, regels en routines tot uitgangspunt van haar handelen te nemen, moeten overheden zich organiseren rond...
 • Een inspiratie voor differentiatie in het openbaar bestuur
  Ervaringen in het verlenen van stadsrechten kunnen volgens historicus Boudewijn Steur behulpzaam zijn bij het huidige denken over differentiatie in het Nederlandse openbaar bestuur. Differentiatie is logisch tegen de achtergrond van verscheidenheid in maatschappelijke opgaven binnen Nederland, waarbij afspraken over differentiatie een uitkomst kunnen zijn van een dialoog tussen de betrokken overheidslagen. Al enige decennia...