Getagged met

Welvaart

 • De overheid is grondwettelijk verplicht de welvaart te spreiden. Jan Soons vraagt zich af of daar wel iets van terecht komt. ‘Het heeft er tenminste alle schijn van dat Nederland bewust beleid gevoerd heeft om de vermogensongelijkheid op een hoog niveau te handhaven.’ In de Grondwet (artikel 20) ligt reeds sedert 1983 verankerd dat spreiding...
 • Optimisten die denken dat het met de sociale ongelijkheid in ons land wel meevalt – en die zijn er – doen er goed aan twee recent verschenen publicaties te lezen, waaruit het tegendeel blijkt, stelt Lex Cachet. Jeroen van der Waal hield dit voorjaar zijn oratie als hoogleraar Stratificatiesociologie aan de Erasmus School of Social...
 • In het coalitieakkoord van Rutte IV zijn grote sommen geld gereserveerd voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven: het klimaatprobleem, de stikstofvervuiling en de woningnood. Het kabinet zet daarbij in op een beleid dat recht doet aan de brede welvaart. Er bestaan relatief grote verschillen op het punt van de zogeheten smalle en brede welvaart...
 • VB Lokaal bestuur in perspectief
  De thema’s waar gemeenteraadsverkiezingen over gaan en de problemen waar gemeenten voor staan, zijn in elke regio anders. De Randstad en stedelijke regio’s in Brabant en Gelderland kampen met een gebrek aan betaalbare woningen, terwijl andere regio’s te maken hebben met demografische krimp of mestproblematiek. Hoe kan het denken over brede maatschappelijke welvaart gemeenten helpen...
 • Nederlanders zijn somberder gesteld over hun samenleving dan de statistieken rechtvaardigen. Dat betoogt Peter Hein van Mulligen in Met ons gaat het nog altijd goed. 8 sombere mythes over Nederland ontrafeld, hier besproken door Lex Cachet. Cachet las het werk instemmend, maar mist een meer algemene reflectie op de waarde en beperkingen van statistieken. ‘Ook...
 • Voor de huidige crisis ging het economisch goed met Nederland, maar de (minimum)lonen stegen nauwelijks mee. Dave van Ooijen bespreekt Denkend aan 14 euro. Over het minimumloon en de lageloonindustrie, een bundel over het minimumloon en de groeiende loonkloof in Nederland. Een stijging van het minimumloon kost relatief weinig en levert veel op, betogen de...
 • Paul Schnabel schrijft boek over het gevoel van Nederland
  Paul Schnabel, van 1998 tot 2013 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en momenteel lid van de Eerste Kamer voor D66, schreef onlangs het boek Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Het gevoel van Nederland. Hoewel de titel onvoldoende recht doet aan de inhoud van het boek, geeft het...