BuitensteBinnen en Resultaatgericht

Gemeente Midden-Delfland

Er is veel veranderd voor de gemeente Midden-Delfland. Niet alleen is de rol van de overheid in de ontstane netwerksamenleving sterk gewijzigd. Ook heeft de gemeente zich verbonden aan de Cittaslowwaarden (zie cursief). Al deze ingrijpende ontwikkelingen hebben gevolgen. Ook voor ons medewerkers en hoe we ons werk (moeten) doen. Hoe spelen we hierop in? Wat houdt onze professionaliteit en externe oriëntatie voor de komende jaren in?

Verkiezing Beste Overheidsorganisatie
De Verkiezing van de beste Overheidsorganisatie van het jaar ligt al weer even achter ons. De winnaar was de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Aan de verkiezing deed een aantal andere goede organisaties mee, dat de finale niet haalde. Deze organisaties worden in de uitgave Leren maakt verschil en op platform O voor het voetlicht gebracht.

Om deze vragen te beantwoorden zijn we een organisatieontwikkelingsprogramma gestart. Twee projecten daarvan zijn BuitensteBinnen en Resultaatgericht werken.
Met een enthousiaste werkgroep BuitensteBinnen zijn we aan de slag met de concepten cocreatie en burgerparticipatie. De veranderkracht van BuitensteBinnen moet van binnenuit komen. Daarvoor starten we een pilot met een groep ‘buitencoaches’. Mensen uit de organisatie die beschikbaar zijn voor collega’s om processen van cocreatie en burgerparticipatie te faciliteren. Zij worden toegerust met krachtenveldanalyse-instrumenten en staan ter beschikking voor inzet bij projecten door de gehele organisatie. Met afdelingsoverstijgend werken worden talenten uit de hele organisatie benut. Een gezamenlijke taal van kleurprofielen voor persoonlijkheidstypen is mede bepalend voor de beste match. Talenten van medewerkers worden benut voor een rol als aanjager, verbinder of bemiddelaar.

Eigenheid
Resultaatgericht werken is een van de vijf competenties waaraan de medewerkers van Midden-Delfland herkenbaar zijn. Met individuele werkplannen en resultaatafspraken proberen we ons nog scherper te richten op dat waar het echt om gaat: resultaten bereiken voor en met onze burgers. En jezelf blijven ontwikkelen in het werk, dat sterk verandert, omdat de samenleving sterk verandert.
Als we afspraken maken over resultaten en minder voorschrijven hoe die moeten worden bereikt, ontstaat meer ruimte voor eigen ideeën en oplossingen. Medewerkers werken zelfstandig (vakmanschap, ondernemerschap) toe naar waardevolle resultaten; in het werk, maar ook in hun persoonlijke ontwikkeling. Talent wordt meer benut, omdat eigenheid meer wordt toegelaten. ‘Wie het weet mag het zeggen!’
Prestaties nemen toe, omdat nog gerichter wordt gewerkt aan wat van belang is voor de organisatie. Het bereiken van resultaten geeft voldoening; motivatie en betrokkenheid groeien. Het zelforganiserend vermogen wordt gestimuleerd.

Jaarlijkse cyclus
De basis voor resultaatgericht werken is het individuele werkplan, met resultaat- en ontwikkelafspraken. In een jaarlijkse cyclus maken afdelingshoofd en medewerker afspraken over de werkresultaten die worden gerealiseerd en over de ontwikkeling die de medewerker door gaat maken. Dat laatste zowel in gedrag (competenties) als op het vlak van (duurzame) inzetbaarheid en loopbaan.
De jaarlijkse cyclus bestaat uit drie stappen met drie gesprekken (het planningsgesprek, het voortgangsgesprek en het evaluatiegesprek). De gesprekken worden op basis van gelijkwaardigheid gevoerd, waarbij de manager en medewerker ruimte hebben voor eigen inbreng en mening.

Midden-Delfland is in 2008 uitgeroepen tot de eerste Cittaslow van Nederland. Dit is het wereldwijde netwerk van gemeenten dat zich sterk maakt om de kwaliteit van leven te verbeteren. Kijk voor meer informatie op www.middendelfland.nl en www.cittaslow-nederland.nl.

Vond je dit artikel interessant? Lees alle artikelen van: Ben Neurink
Deel dit artikel

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*