Jan Soons

Auteur sociaaleconomisch domein

Jan Soons studeerde criminologie en sociale economie aan de Tilburg University. Na zijn carrière in het bedrijfsleven en als zelfstandig registermediator pakte hij zijn oorspronkelijke interesses weer op en publiceert hij regelmatig over criminologische en sociaaleconomische kwesties, waarin hij de doelmatigheid en rechtvaardigheid op diverse beleidsterreinen kritisch onder de loep neemt.

Alle publicaties van Jan Soons
  • Is de razendsnelle opmars van de zogenaamde generatieve Artificial Intelligence (AI) de opmaat naar de lang verwachte gamechanger op de arbeidsmarkt? Het is nog te vroeg om daar met 100 procent zekerheid iets over te zeggen. Maar vanuit de idee ‘beter goed voorbereid, dan later spijt’ zullen we zeker moeten nadenken over de vraag hoe...
  • De Commissie sociaal minimum noemt in haar tweede rapport Een zeker bestaan; naar een toekomstbestendig stelsel van het sociaal minimum[1] de idee van een basisinkomen 'de ultieme variant van een eenvoudig en begrijpelijk alternatief voor de bijstand'. Maar de commissie wijst dit idee vervolgens af omdat zo’n regeling (lees: basisinkomen) te sober is, ofwel ten...
  • De staat van ons milieu, natuur en klimaat is dramatisch slecht. De discussie gaat al lang niet meer over de vraag of maar hoe we het groei-narratief moeten wijzigen. Te weinig wordt daarbij echter stilgestaan bij de impact die een groei-loze economie op de verdeling van werk, inkomen en vermogen heeft. In economenland woedt al...
  • Over weinig issues bestaat in de politiek en wetenschap zo’n consensus als over de noodzaak de toeslagen af te schaffen. De discussies en polemieken lijken steeds meer te gaan in de richting van de invoering van een universele huishoudtoelage. Maar de voorstellen gaan niet ver genoeg: er is een bredere visie nodig, stelt Jan Soons....
  • De groep Nederlanders die onder het bestaansminimum leeft zal naar verwachting de komende jaren verder stijgen. Om dat te voorkomen, stelt Jan Soons voor om winsten extra te belasten, vooral die van grote ondernemingen. In haar Concept Macro-Economische Verkenning prognosticeert het Centraal Planbureau (CPB) voor de komende vijf jaren een gemiddelde jaarlijkse groei van de...
  • Overconsumptie en continue focus op economische groei zorgen voor alarmerende berichten over het risico op teloorgang van onze planeet, ziet Jan Soons. Kan een andere wijze van belastingheffing bijdragen aan afremming van de overconsumptie? Tijdens de internationale conferentie Beyond Growth, die in mei dit jaar in Brussel plaatsvond, pleitten een keur aan vooraanstaande economen, waar...
  • In het politieke discours zul je vergeefs zoeken naar een reflectie over de noodzaak van een basisinkomen. Het heeft er tenminste de schijn van dat het woord ‘basisinkomen’ de status heeft van het H-woord in de latere discussie over de hypotheekrenteaftrek. Dat is merkwaardig, aangezien de idee van een basisinkomen zowel te linker- als te...
  • Het plan voor herziening van het kinderopvangstelsel is niet alleen inconsequent, maar ook ineffectief, betoogt Jan Soons. Wordt dat gerealiseerd, dan ontstaan voor de laagst betaalde ouders grote financiële obstakels en dreigt het risico op segregatie. ‘Het kabinet toont gebrek aan daadkracht.’ De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft besloten de geplande herziening...
  • De overheid is grondwettelijk verplicht de welvaart te spreiden. Jan Soons vraagt zich af of daar wel iets van terecht komt. ‘Het heeft er tenminste alle schijn van dat Nederland bewust beleid gevoerd heeft om de vermogensongelijkheid op een hoog niveau te handhaven.’ In de Grondwet (artikel 20) ligt reeds sedert 1983 verankerd dat spreiding...
  • Onze overheid heeft de grondwettelijke taak om de bestaanszekerheid van alle burgers te garanderen, maar slaagt daar steeds minder in. Ondanks de inzet van veel herverdelingsinstrumenten zullen ook in 2023 nog 857.500 mensen in Nederland onder de armoedegrens leven. (1) Er is dus meer nodig om de armoede definitief uit te bannen. Hoe moeten ondernemers...